Selecteer een pagina

Algemene verkoopsvoorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene verkoopsvoorwaarden. Hebt u vragen hieromtrent, aarzel niet om ons te contacteren !

Artikel 1 : Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vastgelegde afwijkingen, zijn de huidige bepalingen van toepassing op al onze overeenkomsten die betrekking hebben o door ons te leveren goederen en diensten.  Door betaling van facturen verklaart de koper deze voorwaarde te aanvaarden.  In voorkomend geval omhelst de huidige factuur uitsluitend en alleen de in de huidige technische staat van de geleverde hardware(configuratie) en omvat ze geenszins enige garantie inzake verwerking van gegevens van welke aard ook.

Artikel 2 : Onze offertes zijn bindend, op voorwaarde evenwel dat de toewijzing van de uit te voeren opdracht contractueel wordt vastgelegd uiterlijk veertien dagen na het opmaken van de offerte, en voor zover geen andere, supplementaire werken, welke geen onderwerp uitmaken van de offerte, in bijkomende orde dienen te worden uitgevoerd.  De bestellingen bij ons gedaan door bemiddeling van een agent of een reseller zijn geenszins bindend voor onze vennootschap.  Onze aansprakelijkheid vangt aan na de bevestiging van de koop door onzentwege aan de klant binnen de acht dagen na ontvangst van de bestelling.  Iedere wijziging van de bestelling maakt het voorwerp uit van een schriftelijke bevestiging van onzentwege.  Elke wijziging behoudt ons het recht voor om de prijzen aan te passen indien de wijziging niet beantwoordt aan het lastenboek van de originele bestelling.

Artikel 3 : Voor al onze leveringen wordt op de dag van de levering de geldende prijzen aangerekend.  Voor aangetekende, rembours- en express zendingen worden extra kosten in rekening gebracht.  Wij behouden ons het recht om € 2,5 extra administratiekosten aan te rekenen voor de levering van goederen die minder dan € 125,00 belopen.  

Artikel 4 : Alle facturen zijn contant betaalbaar en zonder korting op de maatschappelijke zetel.  Elke vertraging inzake betaling brengt van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, de aanrekening van verwijlrente met zich mee, vanaf de vervaldag, conventioneel bepaald op 1 % per maand.  Bovendien zal elk onbetaald gebleven saldo op de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met 15 %, met een minimum van € 65,00, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.  Wij zijn niet gehouden betaling door middel van wissels te aanvaarden ; in ieder geval worden in voorkomend geval de discontokosten aangerekend en zal, behoudens andersluidende overeenkomst, het verhaal op de trekker worden uitgesloten.  De klant erkend dat in geval van niet-betaling, de eigendomsoverdracht slechts plaats vindt bij effectieve betaling

Artikel 5 : Behoudens bijzondere bepalingen geschieden de leveringen op de maatschappelijke zetel.  In geval van verlies, beschadiging of diefstal van de zending, moet de afnemer daarvan proces verbaal laten opmaken, dat hij binnen de drie dagen per aangetekend schrijven aan ons laat geworden. Behalve uitdrukkelijk vermeld dient de vermelde leveringstermijn te worden begrepen als een indicatie en dragen we geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele vertragingen en daaruit voortvloeiende kosten van welke aard dan ook. Tevens kan er bij vertraging geen automatische annulering van de overeenkomst worden ingeroepen.  De goederen worden zo snel mogelijk geleverd naargelang de beschikbare tijd en verwerkingsmogelijkheden.  Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze wil voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de afnemer te beëindigen.

Artikel 6 : De klachten wegens een andere reden dan verborgen gebreken zijn van nul en generlei waarde indien ze niet binnen de acht dagen na het ontvangen van de factuur of goederen schriftelijk worden uitgebracht.  Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten betreffende verborgen gebreken binnen de maand na ontvangst van de goederen en/of presteren van de dienst, aangetekend ingediend worden.  In voorkomend geval behoudt de verkoper zicht het recht om de rechtmatig geweigerde goederen te vervangen.

Artikel 7 : Webdesign, onder welke vorm dan ook, valt onder het intellectueel eigendom van de vennootschap. Een vrijstelling hiervan kan bekomen worden bij schriftelijke overeenkomst onder voorwaarden die gemeenschappelijk overeengekomen worden. Het kopiëren van een website is zonder schriftelijke toestemming verboden, evenals het gebruik van de licenties gebruikt in de website.

Artikel 8 : De niet-uitvoering door de koper van zijn verplichtingen, voortspruitend uit het onderhavig contract of uit een contract tussen dezelfde partijen, schorst van rechtswege de uitvoering van de verbintenissen van de verkoper.  Daarenboven heeft de verkoper in dit geval, na ingebrekestelling per aangetekend schrijven die na 15 dagen zonder gevolg gebleven is, het recht het onderhavig contract of dezes nog bestaande gedeelte te annuleren onverminderd zijn recht op schadeloosstelling, die overeenkomt met 40 % van  de gefactureerde en/of aangerekende waarde.

Artikel 9 : Bij het aangaan van een dienst die jaarlijks dient hernieuwd te worden (domeinnamen, hosting, anti-virus, onderhoudscontracten, …) zal deze stilzwijgend verlengd worden.  Indien men een einde wenst te maken aan de dienst zal de vennootschap hiervan drie maanden vooraf verwittigd worden door middel van een aangetekend schrijven.  Bij ontbreken hiervan zullen de voorziene sommen steeds verschuldigd zijn voor de nog lopende periode.

Artikel 10 : De vennootschap kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor niet naleving van een overeenkomst of niet uitvoering van een dienst door overmacht, volgens de wettelijk geldende bepalingen.  Staking zal steeds als een geval van overmacht worden beschouwd.

Artikel 11 : De nietigheid van een clausule of een artikel brengt geenszins de nietigheid van deze voorwaarden met zich mee. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.